Garanciális feltételek


 

 1. A jótállási feltételek nem érintik a Vásárlónak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossági jogait.
 2. A Vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg.
 3. Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának feltűntetését a számlán, eladási jegyzéken és a jótállási jegyen. Utóbbin a készülék sorozatszámát is kötelezően fel kell tűntetni.
 4. Elveszett jótállási jegy nem pótolható.
 5. Jótállási javítási munkát kizárólag csak érvényes jótálási jegy alapján végezhetnek a felhatalmazott javító szervizek.
 6. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségeit vonja maga után.
 7. A szabálytalan jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt vagy a vásárlót terhelik.A jótállási határidő kezdete
 

 1. A jótállási határidő a termék Vevő részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést valamelyik szervizünk végzi (térítésköteles), az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 2. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától (amennyiben a vásárló téríti a mindenkori kiszállási költséget) vagy a szervizbe való szállítás napjától (amennyiben a Vásárló szállítja / szállíttatja be a készüléket a szervizbe - kivéve, ha a készülék 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet 6. -a szerint) kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A háztartási használattó eltérő használat esetén a jótállás idő lerövidül 10.000 adag lefőzésére, napi 40 adag átlagos terhelés mellett.A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai

A termékre, annak alapos ellenőrzése után 12 hónapos jótállást vállalunk. A jótállás vállalása a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet alapján lett kialakítva. A készülék háztartási jellegű berendezés. A jótállási ilyen felhasználás mellett érvényes. A háztartási használattól eltérő használat esetén a jótállás lerövidül 10.000 adagra, napi 40 adag átlagos terhelés mellett.
A jótállási idő az eladó által feltűntetett időpontban kezdődik. Igazolása a jótállási jegyen feltűnetett dátummal és az eladást igazoló számlával együttesen lehetséges. A jótállás a jogszabály szerint a termék gyártási hibára terjed ki. Nem vonatkozik olyan károkra, amelyeket vízlerakódás, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, természetes elhasználódás, piszkolódás, erőszak, vagy túlzott igénybevétel, valamint hasonló rendeltetésellenes használat okoz. Jogosulatlan garanciaigény esetén javítási munkákat, a szakszervizek, a hiba okozásának megjelölésével és az elvégzett javítási munka költségének felszámításával végzik.


Jótállási hiba esetén a Vásárló a jótállási idő alatt igényelhet
 

 • a hiba díjmentes kijavítását
 • ha a Vásárló kijavítást kér, a javítást végző szerviznek törekednie kelle, hogy a javítást 15 napon belül elvégezze a Vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folyamán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen. Javítás esetén a termékbe új alkatrész kerül beépítésre.
 • ha cserére nincs lehetőség, vagy a Vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat (az elhasználódottság fokának figyelembevételével a termék visszavásárlását kérheti).Általános tájékoztatás

Ezeket a készülékeket speciális rendeltetéssel, az Európai Unió vontakozó biztonsági előírásainak megfelelően gyártják. CE konformitás. Ennek hiányában a termékek magyarországi forgalomba hozatala nem egnedélyezett.


Javítás helye
 

 • Az üzemeltetés helyén javítjuk meg a készüléket, amennyiben az üzemeltető téríti a mindenkori kiszállítási költségeket.
 • Amennyiben a Vevő nem hajlandó téríteni a kiszállás költségeit, abban az esetben saját maga szállítja vagy szállíttatja be a készüléket a felűntetett szervizbe.

 


A jótállási igény bejelentése


A Vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak (szerviznek) kell bejelentenie.
A Vásárló érdeke a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni, és a készüléket ilyen állapotban tovább nem működtetni. Ellenkező esetben a garanciavállalás megvonását eredményezheti.Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén
 

 1. Ha a hiba jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállást vállaló szerviz arról szakvéleményt állít ki. Amennyiben azt a Vevő nem fogadja el, saját költségén elvégezheti a készülék bevizsgálását és a hiba jellegének véleményezését.
 2. A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles, melyet az elmarasztalt fél köteles viselni.
 3. A szakvélemény-beszerzésre irányuló megbízásban fel kell tűntetni mind a szerviz, mind a Vásárló álláspontját és nyilatkozatait (hiba jellege, a hiba keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó eltérő vélemény) és mindkét fél aláírását. A Vásárló nyilatkozatát a megbízáshoz csatolt és az általa észlelt feljegyzés is pótolhatja.
  A terméket a felek nyilatkozatának megtételét követő 3 munkanapon belül a kijelölt minőségvizsgáló szervhez be kel szállítani.
  További vita esetén a Vásárló a fogyasztóvédelem vonatkozó jogszabályai szerinti eljárást kezdeményezheti, illetőleg igényét keresetben érvényesítheti a hatáskörrel és illetékességgel bíró Bíróság előtt. 

 


A jótállási felelősségünk kizárása

 

 1. A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
 2. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékeltünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
  Karbantartási munkák elvégzése a Vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a Vásárlót terheli.
 3. A jótállásvállalás nem terjed ki a kávéfőző gép elvízkövesedésből eredő meghibásodásaira, a természetes kopásból eredő hibákra, valamint a készülék tisztítására. Az ebőől eredő javítási vagy karbantartási munkák elvégzését a szakszervizek megfelelő térítés mellett végzik.

 A kereskedeő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai


A termék forgalomba hozatalát megelőző minőségvizsgálat a jótállási jegy tartalmára is kiterjed. A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállás jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás keltének feltüntetésével hitelesíteni, és a Vásárlónak átadni, a vásárlást igazoló számlával együtt. 


A javításra átvett készülékekről
 

 1. A Cady-Trade '95 Kft., mint a Saeco, Gaggia, Spidem magyarországi képviselete, kizárólag gyári alkatrészeket épít be a javítandó készülékekbe.
 2. A szervizben hagyott készülékekeről átvételi elidmervényt állítunk ki. Annak birtokában lehet a készüléket javítás után átvenni. Fontos, hogy megőrizze azt a dokumentumot! Az átvételi elismervényről másolatot nem állítunk ki.
 3. A javítás után értesítjük ügyfeleinket (telefonon, fax, e-mail), hogy mikor vehetik át a készüléket. Az értesítést követően a kávéfőző gép szakszerű megőrzéséért 2 hétig vállalunk felelősséget. Amennyiben a készüléket ezen időszak alatt nem viszik el, jogosultak vagyunk értékesíteni vagy megsemmisíteni azt. Értékesítés esetén az áru ellenértékét jogosultak vagyunk a javítási költésgek és raktározási költség fedezetére használni. (Raktározási díj: 100 Ft + Áfa/nap)A személyes adatok védelme

Az ügyfél személyes adatait kizárólag a felek közötti könnyebb kommunikáció érdekében használjuk fel. Ügyfeleinket minden esetben - elsősorban írásos (e-mail) megkeresés útján - értesítjük a készülék várható javítási költségeiről. A javítással kapcsolatban később felmerülő reklamációt kizárólag az írásban folytatott kommunikációra alapozva áll módunkban elfogadni.
A Cady-Trade '95 Kft. az ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a törvényes kereteken túlmenően, illetve az ügyfél hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik személy részére nem adja tovább, kivéve, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.


Adatvédelemi irányelveinkről részletesebben itt tájékozódhat!